The official site of Sogeikai Co. Ltd.

Sogeikai Co. Ltd.

to Sogeikai Japanese page


Chairperson Hiroshi Morioka ialias as Koshuj

company information

Sogeikai Co. Ltd. manages following departments that concern handwritings.

Organization of Sogeikai Co. Ltd.
Department Name Purpose and Activity
Handwriting Diagnosis - Graphology Japan Graphologist Association Studies the essence and promotes practical use of handwriting analysis - graphology, that expresses the characteristic of the person who wrote it.
Handwriting Analysis Sogeikai Institute of handwriting analysis Executes practical use of handwriting analysis - Graphology - in business mainly in civil and criminal cases, identifying a person who wrote the handwritings.
Shodo Sogeikai School of Shodo Education An educational institution of Shodo - Japanese calligraphy.
Shodo as from an education to art, has a deep concern with graphology and handwrting analysis, and exists closely to the life of Japanese people.


Activities of hese three departments are irreplaceable for each others. There is a strong relationship between them and the outputs from them are utilized by others.

Sogeikai Co. Ltd.
3-8-9 Matsumoto-building 3F
Yushima, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0034, Japan

visit www.sogeikai.com
info@sogeikai.com
TEL +81-3-3837-7531
FAX +81-3-3837-7621